ОШ "ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ"

Чачак

Данас школа има 650 ученика распоређених у 25 одељења.

Школа се својим радом и резултатима афирмисала још на самом почетку. Била је организатор, домаћин и учесник бројних такмичења и смотри до савезног нивоа. Добитник је бројних признања, чиме су резултати у васпитно-образовном раду запажени и друштвено верификовани.

Услови рада у школи задовољавају све европске стандарде у погледу простора, стручне заступљености у настави, броја одељења и постигнућа ученика.

Припремна настава за предшколце одвија се од школске 2003/2004. године. Кроз игру и учење у програму ''Игром до школе'' наши будући прваци се упознају са школом, учитељицама и прилагођавају се на школски живот.

Прoдужeни бoрaвaк сe oргaнизуje у шкoли, пoчeв oд oктoбрa 2005. гoдинe, зa групу oд 40 учeникa нижих рaзрeдa, a чиjи су рoдитeљи зaинтeрeсoвaни зa oвaj вид aктивнoсти у шкoли.

SKOLA NEMANJA

new banner

Copyright © 2024 OŠ "Filip Filipović" Čačak Rights Reserved.